Video 1: Giới thiệu Hosting và Sever riêng 

Đăng kí http://www.vultr.com/

Video 2: Cài Sever và một số câu lệnh

Cai dat may chu:
wget -qO ee rt.cx/ee && sudo bash ee
-----------------------
Them 1 website mới: 
ee site create cxv.com --w3tc
------------------------
Xoa 1 website: 
ee site delete domain.com
------------------------
Tat website:
ee site disable domain.com
------------------------
Mo website:
ee site enable domain.com
------------------------
Xem thong tin website:
ee site info doamin.com
------------------------
Cap nhat phan mem cho website: 
ee site update doamin.com --wpfc
------------------------
Xoa cache:
------------------------
SSL: Cai ssl web moi
ee site create example.com --wp --letsencrypt
------------------------
Cap nhat SSL cho website:
ee site update dailylifestuffs.com --letsencrypt
------------------------
Tat ssl:
ee site update example.com --letsencrypt=off
-------------------------
Dang ky moi SSL Sau 90 ngay: 
ee site update example.com --letsencrypt=renew
-------------------------

Video 3: Đăng ký và trỏ tên miền về sever

Đăng ký https://godaddy.com/

Video 4: Cài một website và Quản lý website qua sever

Cai dat may chu:
wget -qO ee rt.cx/ee && sudo bash ee
-----------------------
Them 1 website mới: 
ee site create cxv.com --w3tc
------------------------
Xoa 1 website: 
ee site delete domain.com
------------------------
Tat website:
ee site disable domain.com
------------------------
Mo website:
ee site enable domain.com
------------------------
Xem thong tin website:
ee site info doamin.com
------------------------
Cap nhat phan mem cho website: 
ee site update doamin.com --wpfc
------------------------
Xoa cache:
------------------------
SSL: Cai ssl web moi
ee site create example.com --wp --letsencrypt
------------------------
Cap nhat SSL cho website:
ee site update dailylifestuffs.com --letsencrypt
------------------------
Tat ssl:
ee site update example.com --letsencrypt=off
-------------------------
Dang ky moi SSL Sau 90 ngay: 
ee site update example.com --letsencrypt=renew
-------------------------