Phần 1 – Tổng Quan
Phần 2 – Server
Phần 3 – Nichsite
Phần 4 – Email marketing
Phần 5 – Cài đặt hệ thống & THỰC CHIẾN
Phần 6 – Free traffic
Phần 7 – Solo Ads Traffic

 

Phần 5: AFFILIATE THỰC CHIẾN

Video 1: Công Cụ affiliate

Payoneer (nhận $25 miễn phí): https://goo.gl/BFssEp
PayPal: https://www.paypal.com/vn/home
Jaaxy: http://jaaxy.com/
Ubersuggest.io : https://ubersuggest.io/
Semrush.com : https://www.semrush.com/

Video 2: Những Network affiliate Uy tín

Video 3: Bí mật tất cả những gì mình đang làm trên Internet (Quan trọng)

Demo nichsite 1: https://www.youtube.com/watch?v=4ANxK78iN34
Demo nichsite 2: https://reviewproductbonus.com/

Video 4: Nichsite thực tế 

Xem Demo Nichsite 1: https://www.youtube.com/watch?v=T–w1gB4Exg
Xem Demo Nichsite 2: https://www.youtube.com/watch?v=RTk2vzn29C4
Tài Liệu Content:

WEIGHT LOSS NICHES
https://drive.google.com/drive/folders/0ByYPQN1MidNJa2VadW5pV2h5Tnc?usp=sharing

SURVIVAL NICHES
https://drive.google.com/drive/folders/0ByYPQN1MidNJWkNKajlpRzJRaEE?usp=sharing

SPRITUALITY NICHES
https://drive.google.com/drive/folders/0ByYPQN1MidNJZVNoa3RNaGdJaWs?usp=sharing

SELF-HELP NICHES
https://drive.google.com/drive/folders/0ByYPQN1MidNJUzFSZW5CTXdYNGM?usp=sharing

PREGNANCY NICHES
https://drive.google.com/drive/folders/0ByYPQN1MidNJUm56NGd4Z0s1Vkk?usp=sharing

HEALTH & FITNESS NICHES
https://drive.google.com/drive/folders/0ByYPQN1MidNJRDNwM1VxbEdGNHM?usp=sharing

LEARN TO SING NICHES
https://drive.google.com/drive/folders/0ByYPQN1MidNJZUtEZUlPdFNCTEk?usp=sharing

INTETNET MARKETING NICHES
https://drive.google.com/drive/folders/0ByYPQN1MidNJcy1EempuSWtJbzg?usp=sharing

GOLFNICHES
https://drive.google.com/drive/folders/0ByYPQN1MidNJZVU0RFVfdEZvYzQ?usp=sharing

DIET NICHES
https://drive.google.com/drive/folders/0ByYPQN1MidNJelFHaFVGRDlRSk0?usp=sharing

DATING NICHES
https://drive.google.com/drive/folders/0ByYPQN1MidNJbmVMby1BUzFwLXc?usp=sharing

Video 5

Video 6

Video 7

Video 8

Video 9

Video 10

ĐANG CẬP NHẬT ..